Search

Actievoorwaarden

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op BOONmagazine 2023 winacties (verder te noemen: de “Acties”) van Douwe Egberts Nederland, Krups NESCAFÉ® Dolce Gusto® (onderdeel van Nestlé), La Marzocco en Rotterzwam in een uitgave van Albert Heijn Retail Media Services, (verder te noemen: “de Organisator(en),”). Deze acties staan vermeld in BOONmagazine 2023, een uitgave van Albert Heijn te Zaandam, gemaakt door PaperLive te Zweikhuizen.
2. Albert Heijn Retail Media Services, Douwe Egberts, Krups NESCAFÉ® Dolce Gusto®, La Marzocco en Rotterzwam zijn gedeponeerde merknamen.
3. De Acties hebben als doel door middel van een inzending kans te maken op: 5x rondleiding museum DE in Joure voor 4 personen, 5x SENSEO® Maestro, 5x Krups NESCAFÉ® Dolce Gusto® GENIO S PLUS, 1x La Marzocco Linea Micra, 5x Rotterzwam Growkit.
4. De Acties lopen van 1 oktober 2023 9 uur tot en met dinsdag 31 oktober 2023 12 uur.
5. Voor de actie van het museumbezoek Douwe Egberts in Joure geldt: prijs te verzilveren vanaf december 2023 t/m februari 2024, buiten de schoolvakanties.
6. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Acties stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum.
7. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.

II. Deelname

8. Deelnemer aan de Acties zijn een ieder die het formulier op boonmagazine.nl invult waarmee kans wordt gemaakt op een van de prijzen.
9. Deelname aan de Acties houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
10. Deelname aan de Acties is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Acties.
11. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
12. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname.
13. Wanneer men deelneemt aan de Acties verwerkt de Organisator de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen, eventueel rechtstreeks via de organisatie die de prijs levert. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 3 maanden na de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd. Zie ook de DTA BOON-Template Data Transfer Agreement 2023

14. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31 oktober 2023 voor 12 uur een inzending via het invulformulier op boonmagazine.nl te doen.
15. Voor zover er auteursrechten berusten op de door Deelnemer ingezonden mail gaat Deelnemer ermee akkoord zich niet te verzetten tegen openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de tekst van de mail door Organisator. Voor wat betreft de verdere exploitatie van het winnende design verleent de deelnemende winnaar Albert Heijn hierbij daartoe een onbeperkte licentie.
16. Deelnemer aan de Acties gaat akkoord met eventueel gebruik van de ingezonden tekst voor promotionele doeleinden op de Instagram kanalen boonmagazine.nl en allerhande.nl.
17. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
18. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de Organisator.

III. Prijzen

19. In totaal zijn er verschillende prijzen te winnen ter waarde van:
5x voor 4 personen Douwe Egbert rondleiding Museum Joure t.w.v. €36;
5x SENSEO® Maestro t.w.v. €119.99;
5x Krups NESCAFÉ® Dolce Gusto® GENIO S PLUS t.w.v. €119.99;
1x La Marzocco Linea Micra t.w.v. €3.600;
5x Rotterzwam Growkit t.w.v. €15.15.
De totale waarde van de prijzenpot komt daarmee op een bedrag van €5.055,65. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
20. Een onafhankelijke en deskundige jury kiest op basis van de inzendingen de winnaars. Met de winnaars wordt contact opgenomen via e-mail voor de levering van de prijs.
21. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
22. De winnaars worden eind van de dag op 31 oktober 2023 bekendgemaakt.
23. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.

IV. Aansprakelijkheid
24. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
25. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
26. De Organisator, noch de andere partijen, kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
27. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
28. De Organisator vrijwaart Instagram boonmagazine.nl en de site boonmagazine.nl tegen alle kosten en schade die deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie.

V. Slotbepalingen
29. Alle intellectuele eigendomsrechten op boonmagazine.nl en ah.nl en de inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
30. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar boonmagazine.nl@gmail.com
31. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.
32. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 28 september 2023.